top of page
Search

Kamikatsu เมืองที่ (เกือบ) ไร้ขยะในญี่ปุ่น
คามิคัตสึ (Kamikatsu) เมืองที่มีประชากรไม่ถึง 1,500 คนในจังหวัด Tokushima จากเมืองที่เคยเผาขยะแบบบ้านใครบ้านมัน บางส่วนก็โยนทิ้งในธรรมชาติ กลับกลายเป็นเมืองได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการขยะได้ดีที่สุดของญี่ปุ่น หรืออาจจะของโลก

แผนจัดการขยะให้เป็นศูนย์ของที่นี่เริ่มประกาศใช้เมื่อปี 2003 ปัจจุบันพวกเขาเดินหน้าจัดการรีไซเคิลขยะของเมืองได้ถึงร้อยละ 80 ด้วยระบบโรงแยกขยะที่ละเอียดถึง 45 ใน 13 ประเภท และมีร้านที่ให้ชาวเมืองนำของเหลือใช้มาแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งมีระบบให้ร้านค้าเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์

ขยะที่แยกประเภทอย่างละเอียดก็สามารถนำไปขายและนำรายได้มาพัฒนาเมือง บางส่วนก็ส่งต่อไปยังผู้ผลิตที่จะรีไซเคิลวัสดุให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมืองนี้ตั้งเป้าว่าจะกลายเป็นเมืองไร้ขยะอย่างสมบูรณ์ ภายในปี 2020

ในช่วงเริ่มต้นชาวเมืองล้วนรู้สึกว่านโยบายนี้คือการเพิ่มภาระเป็นอย่างมาก ทำให้ Zero Waste Academy องค์กรที่ขับเคลื่อนนโยบายจัดการขยะในคามิคัตสึ จึงต้องทำงานแย่างหนักในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับชาวเมือง

การแยกขยะนั้นแต่ละบ้านจะแยกออกเป็น 5-10 ประเภท ก่อนจะนำไปแยกอย่างละเอียดอีกครั้งที่ศูนย์แยกขยะของเมืองต่อไป

92 views0 comments

コメント


bottom of page